Sprawdź bestsellerowe “Korki z Insta: Reels”

logo wild rocks

Regulamin Serwisu

Dzień dobry!

Na początek moje pełne dane rejestrowe jako usługodawcy: Aleksandra Foryś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWA ALEKSANDRA FORYŚ “WILD ROCKS”, ul. Miła 22 m 26, 01-047 Warszawa, NIP: 8222183554

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o zasadach funkcjonowania serwisu czy zasadach udostępnienia treści cyfrowych.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail pytania@wildrocks.pl Nasz dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Wyznaczono elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: pytania@wildrocks.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Usługodawcą. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

§ 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub produktach związanych z Usługodawcą;
 2. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego Wild Rocks, dostępny pod adresem https://wildrocks.pl/regulamin-serwisu/;
 3. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://wildrocks.pl/ i jej rozszerzeniami;
 4. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 5. Treści Użytkownika – wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Użytkownika w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie, np. komentarz; 
 6. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;
 7. Usługodawca – Aleksandra Foryś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWA ALEKSANDRA FORYŚ “WILD ROCKS”, ul. Miła 22 m 26, 01-047 Warszawa, NIP: 8222183554;
 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

§ 2. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu polegające na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości:
  1. przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu;
  2. zapisu do Newslettera;
  3. przekazywania Treści Użytkownika.
 2. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.
 3. Do korzystania z Usług Elektronicznych nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Usług Elektronicznych dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 7. Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Usługodawcę, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które mają na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 8. W ramach rozwoju Serwisu Usługodawca może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
  2. wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  3. udostępnić aplikację związaną z Serwisem.

§ 3. Zawartość Serwisu

 1. Publicznie dostępna zawartość Serwisu zawiera treści takie tak jak teksty, zdjęcia, grafiki, nagrania audio, wideo.
 2. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu jest możliwe anonimowo, tj. bez podawania danych osobowych.
 3. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawa autorskiego.
 4. Szczegóły dotyczące własności intelektualnej są opisane w § 11 Regulaminu.

§ 4. Zapis do Newslettera w celu otrzymania Treści Cyfrowych

 1. W odniesieniu do niektórych Treści Cyfrowych, Usługodawca może zapewniać możliwość ich otrzymania bez konieczności zapłaty, ale w zamian za zapis do Newslettera. 
 2. Szczegółowy regulamin Newslettera znajduje się pod adresem https://wildrocks.pl/regulamin-lead-magnet/

§ 5. Przekazywanie Treści Użytkownika

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może przekazywać Treści Użytkownika w celu ich przechowywania na żądanie Użytkownika w systemie teleinformatycznym Serwisu, ewentualnie w celu ich publikacji w Serwisie.
 2. Zakazane jest przekazywanie Treści Użytkownika, które
  1. stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub
  2. są niezgodne z Regulaminem.
 3. Przez Treści Użytkownika niezgodne z Regulaminem należy rozumieć Treści Użytkownika, które:
  1. są niezgodne z tematyką treści dostępnych w Serwisie;
  2. powielają treści opublikowane wcześniej w Serwisie;
  3. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  4. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  5. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  6. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  7. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  8. propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  9. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  10. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  11. zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  12. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  13. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  14. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  15. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  16. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  17. obrażają uczucia religijne;
  18. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników; 
  19. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w pkt A – R.
 4. Jeżeli Usługodawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika w związku z przekazywanymi Treściami Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej zwrócą się do Usługodawcy o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

§ 6. Moderacja Treści Użytkownika

 1. Usługodawca w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika. Usługodawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkownika) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkownika.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników lub zostać usunięta z Serwisu. 
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który przekazał Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu.
 5. Usługodawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Usługodawcy.

§ 7. Zgłaszanie Treści Użytkownika

 1. Dowolna osoba lub dowolny podmiot mogą zgłosić Usługodawcy obecność w Serwisie Treści Użytkownika, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA).
 2. Zgłoszenie może nastąpić drogą e-mailową, na adres pytania@wildrocks.pl;
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 4. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem https://wildrocks.pl/formularz-zgloszenia-naruszenia/.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Usługodawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Usługodawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Usługodawcę, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Usługodawcę nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Usługodawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Usługodawca w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.
 7. W trakcie dokonywania weryfikacji Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.
 8. Po dokonaniu weryfikacji Usługodawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Usługodawca niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.
 10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu.
 11. Usługodawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Usługodawcy.

§ 8. Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, przekazując jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Usługodawca może:
  1. zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu;
  2. trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Usługodawca w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Usługodawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu może nastąpić na okres od 5 do 30 dni. Po upływie przewidzianego okresu Usługodawca przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu.
 6. Usługodawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany – za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Usługodawcy.

§ 9. Odwołania

 1. W przypadku, gdy:
  1. Usługodawca nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  2. Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3. Usługodawca zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika;

   Użytkownik, który przekazał Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja Usługodawcy związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania – z wyjątkiem sytuacji, gdy Usługodawca otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak: 
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Usługodawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
  5. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania na adres elektroniczny pytania@wildrocks.pl;
 4. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Usługodawcy była błędna i powinna zostać zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwołania Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie – drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://wildrocks.pl/polityka-prywatnosci-2/.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza Użytkownika, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu oraz Treści Cyfrowe mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Usługodawca poucza Użytkownika, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Usługodawca może zawrzeć z Użytkownikiem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Użytkownika z treści lub baz danych należących do Usługodawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Użytkownik powinien zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Usługodawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Usługodawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Usługodawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług Elektronicznych;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  4. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  5. zmiany redakcyjne.
 3. Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. W przypadku Usług Elektronicznych, jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z korzystania z Usług Elektronicznych, np. zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zaprzestać przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu.
 5. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Użytkownika przed dniem wejścia zmiany w życie.
 6. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2024.
 8. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Scroll to Top